bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект:

"Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие"

 

Целта на проекта е оценяване състоянието на широко разпространенитевидове птици в България.


Сред основните дейности са:

- Набиране на доброволци за събиране на данни за оценяване състоянието на широко разпространените видове птици;- Събиране и анализ на данни за широкоразпространените видове птици;

- Анализ на слабо проучените райони и местообитания и определяне на пробни площадки в ключови места

- Изготвяне на индекси за състоянието на птиците за националния доклад за състоянието на околната среда, издаван от ИАОС за целите на НСМСБР;

- Анализ на данните за видовете птици и определяне на набора от видове, съставляващи индикаторите за състоянието на местообитанията;

- Целенасочено събиране на данни от минимум 30 площадки в слабо проучени райони/местообитания, идентифицирани от анализа;

- Изготвяне на три годишни доклада за  състоянието на широко разпространените видове птици;

- Провеждане на национална среща на доброволците събирали данни за състоянието наширокоразпространените видове птици;

- Провеждане на три пресконференции за представяне на резултатите от мониторинговата дейност за състоянието на широкоразпространените видове птици

Продължителност: 3 години: 2020-2023

Целеви райони: България

Финансираща институция: Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) 

 

Птица на седмицата

Виж повече

Елов певец

Категория на тенденцията: Силно нарастваща

Актуално

Виж повече
Птиците в земеделските земи продължават да намаляват с тревожни темпове

Птиците в земеделските земи продължават да намаляват с тревожни темпове

Българско дружество за защита на птиците  (БДЗП) оцени състоянието на 78 широкоразпространени видове птици за периода 2005-2023 г. От тях  26% са с намаляващи популации ,  23% – с нарастващи , а тези  със стабилна категорията на тенденцията са 22% . Останалите 29% от видовете са с неопределена тенденция. От всички оценени видове  птиците в земеделските земи намаляват с...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook