bg

Методика

1. ИЗБОР НА ПРОБНА ПЛОЩАДКА
  2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБНАТА ПЛОЩАДКА
  3. ОПРЕДЕЛЯНЕ И МАРКИРАНЕ НА ТРАНСЕКТА В ПРОБНАТА ПЛОЩАДКА
  4. ОТЧИТАНЕ НА ПТИЦИТЕ В ПРОБНАТА ПЛОЩАДКА
  5. ЗАПИСВАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ
  6. ЗАПИСВАНЕ НА ПТИЦИТЕ В ПОЛЕВИТЕ ФОРМУЛЯРИ
  7. КОЛОНИАЛНО ГНЕЗДЯЩИ ВИДОВЕ ПТИЦИ
 


1.ИЗБОР НА ПРОБНА ПЛОЩАДКА

Изборът на пробна площадка или т.нар квадрат става през страницата SmartBirds.org. от менюто „Площадки". Подробно описание за избор на площадки може да видите на страницата тук.

При избора на квадрат за броене, е важно да имате предвид следните принципи:

-          Изберете си място, което да се посещавате с лекота;

-          Да имате удобен транспорт до мястото, така че можете да започвате рано сутрин;

-          Да има удобни пътеки или пътища, по които да може да минавате всеки път.

В случай че преброяването на избрания квадрат е невъзможно поради недостъпност на терена, липса на разрешително за влизане и др., препоръчваме да изберете нова пробна площадка.

Всяко място се характеризира с т.нар UTM код. Това е съчетание от две букви и четири цифри, които са уникални за целия свят. Този номер е изключително важен, и е необходимо да го въвеждате в хартиените формуляри или в мобилното приложение SmartBirds Pro. В мобилното приложение, номерът излиза от падащо меню. Ако имате повече от един квадрат за броене, в падащото меню ще виждате всеки от тях. Ако изберете грешен номер на квадрат, ще получите съобщение, че избраният квадрат е на разстояние по-голямо от 5км и вие се намирате в друга площадка.

Изключително важно е да се изследват и квадрати, които изглеждат безинтересни или с малко птици - квадратите с малко видове птици са също толкова важни, колкото и тези с голямо видово разнообразие. 

 

↑ начало

 


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБНАТА ПЛОЩАДКА

Всеки наблюдател посещава пробната си площадка два пъти през годината.

Препоръчваме еднократно предварително посещение на квадрата, за да се запознаете с мястото; да проверите какви видове може да очаквате; да проверите проходимостта и да си изберете пътеки/трансекти, по които да правите обхождането на мястото. Преди посещението, може да набележите пътеки за вървене, от сателитна карта в страницата SmartBirds.org, но предварителното посещение ще ви помогне да проверите проходимостта на терена, която често се различава от сателитната снимка. Направете това предварително посещение няколко дни преди същинското броене, за да имате време да изберете нов квадрат, ако не намерите проходими пътеки.

1. Първо посещение (първо отчитане) на птиците в квадрата е в периода 15 април-15 май, обхождат се вече определените трансекти и се записват всички наблюдавани или чути птици.

2. Второто посещение (второ отчитане) на птиците в квадрата е около 4 седмици след второто, т.е. в периода 15 май-15 юни. Отново се обхождат и двата трансекта и се записват всички регистрирани птици.

Препоръчваме първото броене да се проведе в началото на м.Май, а второто в началото на м.Юни. Провеждането на двете посещения е абсолютно важно и ключово, тъй като за изготвянето на тенденциите на ранно гнездящите птици, избираме данни от първо посещение, а за късно гнездящите, данни от второто посещение.

Преброяването на птиците в квадрати на по-висока надморска височина може да става към края на отчетния период, но не по-късно от 15ти Май и 15ти Юни.

За повечето видове птици гнездовият сезон започва в началото на април и завършва в края на юни. Началото на април не се препоръчва за полеви дейности поради интензивната миграция на птиците. Тогава е трудно да се определи кои видове са гнездящи и кои не. Също така съществува вероятност от завишаване на броя на гнездящите видове птици поради факта, че повече индивиди от даден вид се срещат в площадката, но не всички гнездят в нея. Повечето от индивидите може да са мигриращи и да използват площадката само като място за почивка и хранене по време на миграция. Ето защо полевата работа трябва да се осъществява от средата на април до средата на юни (в отделни случаи и до края на юни). Този период трябва да се раздели на два подпериода за всяко от двете посещения, но между първото и второто посещение за броене на птици трябва да са изминали 4 седмици. Най-добрият вариант е първото броене да е в началото на май, а второто - в началото на юни, когато вече са се завърнали и най-късно мигриращите птици. В случай че площадката е на голяма надморска височина, първото броене може да се направи през последната седмица на май, а второто - през последната седмица на юни. 

 

↑ начало

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ И МАРКИРАНЕ НА ТРАНСЕКТА В ПРОБНАТА ПЛОЩАДКА

 

Обхождането на всяка една площадка следва да се направи по два успоредни трансекта (пътеки), без значение дали те са ориентирани север-юг или изток-запад. При избор на трансекти ориентирани изток-запад, имайте предвид посоката на изгряващото слънце, така че да избегнете вървене срещу слънцето. Напълно допустимо е, да се направи и само един от двата трансекта, но е абсолютно задължително обхождането на мястото да става по един и същи начин всяка година.

В идеалния случай, трансектите трябва да пресичат пробната площадка в две успоредни линии, всяка с дължина 1 км. Веднъж определени, трансектите трябва да останат непроменени и през всяка следваща година! Това е абсолютно задължително и не е допустимо да променяте посоката и маршрута на вървене. Двата трансекта трябва да са на 500 м един от друг и на 250 м навътре в квадрата. Важно е да се отбележи стартовата позиция, като се използват постоянни особености на мястото (дървета, храсти, постройка и т.н.) или като се използват временни маркери. Ако ползвате мобилното приложение, това не е проблем, тъй като виждате вашето местоположение спрямо границите на квадрата през цялото време!

В случай, че част от мястото не е проходимо, е напълно възможно да се прави само единият от двата трансекта. Този избор на пътеки обаче следва да се направи в началото. Ако мястото, в което броите се промени през годините докато сте броили и единият от двата трансекта не е проходим е редно да изберете ново място, тъй като проследяването на промените ще става за много по-малка площ от първоначалната, и това ще доведе до изкривяване на резултатите. 

 


Фигура 1. Идеален вариант за разположение на трансекта в изследвания квадрат
Категории на разстоянията
В практиката рядко се случва трансектите да са идеални поради недостъпност на терена, наличие на пътища, реки, скални масиви и т.н. Възможните решения са показани на фиг. 2. След като веднъж се определи разположението на трансекта в пробната площадка, от най-голямо значение е той да остава непроменен и през годините. Ако трансектът е далеч от идеалния, в никакъв случай двете му части не трябва да са по-близо от 200 м една от друга. Минимално навлизане в съседни квадрати е приемливо и може да е единственият практичен начин за осъществяване на преброяването в определения квадрат. 

Фигура 2. Примери за възможно разпределение на маршрута в изследвания квадрат: Дебелите черни линии показват трансектите с разделения на всеки 200 м. Началото и краят на трансектите трябва да бъдат на границата на квадрата.

  Реално разпределение на маршрути

Метод на обход и броене на мястотоa. предимно открити пространства, но с ивици от дървета и храсти между отделните ниви или ливади;
b. предимно урбанизирана територия с пътища и жп линии и само две места за пресичането им;
c. пътеки, които почти съвпадат с идеалния трансект, но са в посока изток–запад;
d. в част от квадрата попада водоем, но въпреки това пет 200-метрови участъка могат да се вместят.
Забележка: Ако по-малко от четири 200-метрови участъка се вместват в един квадрат, то този квадрат отпада и се заменя с друг.

↑ начало


ОТЧИТАНЕ НА ПТИЦИТЕ В ПРОБНАТА ПЛОЩАДКА

Преброяването трябва да се осъществява сутрин, като в идеалния вариант трябва да започне между 6  и 9 часа и да завърши не по-късно от 10 - 11 часа.

Желателно е всяка година преброяването на птиците в пробните площадки да се осъществява на едни и същи дати и по едно и също време на деня. Преброяването е по-ефективно, ако започва рано сутрин. Прави се по-късно, в случай че площадката е на отдалечено място и е необходимо повече време, за да я достигнете.

Не е допустимо, преброяването да се провежда след обяд.


↑ начало

ЗАПИСВАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

По време на двете отчитания на птиците в пробните площадки в полевите формуляри  се записват данни за облачност, валежи, скорост на вятъра и видимост, като се използват следните кодове:

Ако ползвате мобилното приложение SmartBirds Pro, използвайте посочените категории в падащото меню на първия екран.

Отчитането на птиците в пробните площадки в условия на силен дъжд, лоша видимост или силен вятър е неефективно и събраните при такива условия данни няма да може да се ползват за анализ.


МТО
Отчитането на птиците в пробните площадки в условия на силен дъжд, лоша видимост или силен вятър е неефективно и събраните при такива условия данни няма да може да се ползват за анализ.


↑ начало

ЗАПИСВАНЕ НА ПТИЦИТЕ В ПОЛЕВИТЕ ФОРМУЛЯРИ

Всеки участник може сам да избере начина, по който да записва своите наблюдение. Съществуват два начина: на хартия и в мобилно приложение SmartBirds Pro. Ако изберете записването на хартиени формуляри, след приключване на наблюдения е необходимо да въведете записите си в страницата SmartBirds.org или да ни ги изпратите по пощата. Мобилното приложение SmartBirds Pro е предпочитаният от нас начин за записване на наблюдения, тъй като записите са много по-точно и обобщаването на наблюденията става за броени секунди само с натискане на един бутон.

Общо за двата начина на записване

При записване на наблюдения се записват име на вида, разстояние до трансекта и брой на наблюдаваните птици. Съществуват няколко особености, които е важно да се имат предвид:

 • Записват се всички видяни или чути птици по време на обхождане. ВАЖНО: НЕ се записват млади индивиди. Особено важно е за скореца, който образува големи ята още в края на м.Май
 • Записва се разстоянието, на което се намират птиците от трансекта в една от следните категории:
  • 1: 0м-25м от двете страни на трансекта;
  • 2: 25м-100м от двете страни на трансекта;
  • 3: >100м от двете страни на трансекта;
  • F - птици в полет. Тук записвайте само прелитащите птици над площадката, а не тези, които сте подплашили при обхождане.

Разстоянието до дадена птица се измерва перпендикулярно на трансекта (т.е. под прав ъгъл спрямо трансекта), а не спрямо разстоянието до наблюдателя. Например птица, която е наблюдавана на 150 м пред наблюдателя, но е на 20 м от линията на трансекта, трябва да бъде записана в категория 1 (до 25 м). Препоръчва се преди самото преброяване всеки участник да измери разстоянията от 25 м и 100 м и да ги извърви, за да е по-лесно определянето им на терена.

Категорията „F" се отнася до прелитащите птици. Ако птицата е видяна да излита или да каца, тя трябва да бъде записана в подходящата категория (1, 2 или 3) в зависимост от това на какво разстояние от трансекта е мястото на излитане или кацане.

ВАЖНО: Чучулигите, пеещи в полет (особено полската чучулига), трябва да бъдат записвани в една от трите категории (1, 2 или 3), а не в „F" категорията.

ВНИМАНИЕ: При първо посещение в началото на м. Май е възможно да видите много мигриращи видове като ръждивогуши ливадарчета, въртошийки, пчелояди и други. Преди да ги запишете, бъдете сигурни, че те гнездят във вашия квадрат. Целта е да се записват само видовете, които гнездят в него, а не преминават само.

Птиците, които са зад гърба на участника при започване на броенето, както и птиците, които са след края на трансекта, не се записват.

Обходът на трансекта започва от предварително определена стартова точка, като се върви бавно и равномерно. Средно продължителността на едно отчитане на пробната площадка е около един час.

В началото на трансекта се записва времето на започването (час и минути). Ако ползвате мобилното приложение SmartBirds Pro, това не е необходимо. Времето се отбелязва и в края на първия трансект,, началото и края на втори трансект.  Ако някоя птица е на границата между два участъка, тя се записва в единия от тях, но не и в двата.

ВАЖНО: Птиците, които са регистрирани, докато се придвижвате от края на първата половина на трансекта до началото на втората половина не се записват. Записването на птиците започва отново в началото на втория трансект. Не трябва да се записват едни и същи индивиди повече от веднъж! Например обикновената кукувица (Cuculus canorus) може да бъде чута от няколко участъка на трансекта, но трябва да бъде записана само веднъж, когато е чута за първи път.

Хартиени формуляри

При записване на птиците в хартиените формуляри се препоръчва използването на стандартните кодове за видовете, които се намират на гърба на полевия формуляр за наблюдаваните птици. Използването на кодовете не е задължително, но така записването на наблюденията става по-бързо и лесно, особено ако в изследвания квадрат има много на брой и вид птици. Ако за даден вид няма код в приложението, във формуляра се записва пълното му наименование (българско или латинско). Не е необходимо да се записва информация за пола и поведението на наблюдаваните птици. Записва се възрастта на наблюдаваните индивиди за видовете птици, за които е възможно тя да бъде определена (например juv. К. означава млад кос Turdus merula). Причината за това е, че в двата сборни формуляра от наблюденията не трябва да се записват младите индивиди. Ако птицата е в полет, нарисувайте стрелка през кода (или името), означаващ вида на птицата, за да означите посоката на полета (-К.→).

След записване на наблюденията в хартиените формуляри е необходимо да въведете записите си в страницата SmartBirds.org като следвате стъпките тук:

 1. Влезте със своето потребителско име и парола в страницата SmartBirds.org;
 2. От началния екран, изберете МОВП, ново наблюдение;
 3. Изберете номера на своето място от падащото меню;
 4. Изберете дата и час на започване и завършване на броенето според записаните данни във формуляра;
 5. Въведете метеорологичните условия от падащите менюта;
 6. Изберете името на наблюдавания вид;
 7. Изберете разстоянието, на което сте го наблюдавали;
 8. Изберете броя на наблюдаваните индивиди;
 9. Натиснете Запис;
 10. Натиснете Копие.

След натискане на Копие, част от полетата ще се нулират и може да запишете следващият си наблюдаван вид.

ВАЖНО: Не забравяйте да натискате бутонът „Копие' след всеки въведен вид. В противен случай, ще презаписвате върху предходния си запис.

Хартиените формуляри може да изтеглите от тук.: Формуляри и ръководства | Mониторинг на обикновените видове птици (bspb.org)

 

SmartBirds Pro

Въвеждането на наблюденията в мобилното приложение SmartBirds Pro е предпочитаният начин за записване, тъй като записите са с точни координати и позволяват бързо и лесно обобщаване. Също така, са възможни много повече анализи. За да го ползвате, следвайте стъпките долу:

 1. Направете си регистрация в страницата SmartBirds.org;
 2. Изберете си пробна площадка от менюто Площадки в страницата SmartBirds.org (вижте как тук);
 3. Изтеглете си мобилното приложение SmartBirds Pro от тук (само за Android);
 4. Влезте в приложението със своето име и парола за страницата SmartBirds.org; Езикът, на който ползвате приложението следва езикът на устройството ви. Ако менюто на телефонът ви е на английски и приложението ще е на английски. Ако желаете да го промените на български, може да промените езикът на устройството.
 5. За да обновите версията на приложението, натиснете бутона „Качване на SmartBirds.org" от началния екран на приложението.

kachvane-danni-smartbirds.png

При започване на наблюдение/мониторинг следвайте следните стъпки:

 1. изберете Start/ Начало от началния екран. Бележка: проверете дали сте включили GPS-а на устройството си;
 2. От падащото меню „Методика" изберете „Пълен списък", тъй като следва да записвате всички видове, които успеете да разпознаете.
 3. Въведете метеорологичните условия от падащите менюта и натиснете бутона „Начало" в горния десен ъгъл на екрана.
 4. При първоначалното натискане на екрана, е необходимо да изберете формата, в която да въвеждате птици. Изберете МОВП.
 5. Когато стартирате приложението за първи път, е необходимо да си изберете 6 от най-често срещаните вида, които ще записвате. Ако не знаете какви са те, ще може да го правите в движение. Изборът на видове става чрез натискане и задържане върху големите сини бутони.
 6. За да въведете вид е нужно да отбележите местоположението му върху екрана като просто сложите пръст без да задържате. Отваря се екран, на който да въведете данни за вида: име, разстояние и брой.
 7. Номерът на площадката избирате еднократно само в началото. Ако броите повече от една площадка, не забравяйте да изберете правилната при започване на броене.
 8. Натиснете „Запис", за да запишете наблюдението и да се върнете на екрана с картата, в готовност да запишете следващо наблюдение.
 9. Натиснете "Край" след като приключите с броенето;
 10. Това ще ви върне към първия екран. Отново натиснете "Край".
 11. На стартовия екран на приложението ще видите, че имате за качвае записи от един проведен мониторинг. Натиснете бутона "Качване", за да качите данните си в сайта SmartBirds.org.
 12. Ако желаете да редактирате записите си, влезте с сайта SmartBirds.org и направете желаните редакции.

nachalo-smartbirds.png  1636636265115.jpg  1636636265108.jpg

При придвижване ще виждате вашето местоположение през цялото време и лесно може да се ориентирате за местоположението на птиците спрямо границите на квадрата.

Приложението SmartBirds Pro може да изтеглите от тук. 


↑ начало

 
КОЛОНИАЛНО ГНЕЗДЯЩИ ВИДОВЕ ПТИЦИ

Колониално гнездящите видове птици (посевни врани, брегови лястовици, чапли и др.) не могат да бъдат адекватно оценени чрез преброяване по трансекти. Затова, ако в пробната площадка има колонии на такива видове, е необходимо участниците да направят оценка на броя на гнездата. Преброяването на колониите трябва да се записва отделно от наблюденията по време на обхождане на трансекта. Това се прави в края на полевия формуляр, където има специално поле за колониалните видове птици.

Ако през площадката ви преминават видове, които са колониално гнездящи, но нямате реална колония в района, Моля не ги записвайте. Това са врани, пчелояди, брегови лястовици, чапли и други.

 начало

 

БЛАГОДАРНОСТИ:

 

Изказваме сърдечни благодарности към всички участници в инициативата към момента. Без вашето участие, тя нямаше да бъде възможна!


Участниците в мониторинга на обикновените видове птици не трябва да поставят себе си или други хора в положение, което крие опасност за тяхното здраве!


↑ начало

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook