bg

Резултати

Основни послания

- Общият индекс на 38 широкоразпространени вида птици намалява с 21% за периода 2005-2013 г.
- Индексът на птиците от земеделските земи намалява с 21% за периода 2005-2013 г.
- Птиците в земите с висока природна стойност намаляват с по-бавни темпове от тези извън тях.
- Намаляващите видове са 30% от всички оценени видове, а увеличаващите се са едва 7%.
- През 2013 г. са регистрирани общо 169 вида птици, което е най-високият брой видове, регистриран от началото на инициативата през 2004 г.Гургулица

- През 2013 г. бележим най-високият брой площадки, посетени за последните 7 години - общо 132.

- Оценено е състоянието на 59 вида птици за периода 2005-2013 г.

- Сред видовете с най-неблагоприятна тенденция са домашното врабче (-50%), сивата врана (-60%) и щиглецът (61%).

- Най-значително увеличение има при голямото белогушо коприварче (156%).

- Видовете със стабилно състояние са полската чучулига, обикновената чинка, свраката, сойката и авлигата.

- Сред основните заплахи за състоянието на птиците в земеделските земи е премахването на храстите, разораването на затревените площи и прекомерната употреба на пестициди.

- При теренните проучвания за изминалия период 2005-2013 г. са обходени общо 2936 км трансекти в цялата страна. 

- МОВП се очертава като най-подходящият широкомащабен мониторингов инструмент за оценка на ефективността от прилагането на агроекологичните дейности от ПРСР.

- Необходимо е по-широко мащабно прилагане на агроекологичните мерки. 

Резултатите са разделени на шест групи:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook