bg

Птиците в земеделските земи намаляват с 25%
28.10.2021

птиците в земеделските земи намаляват, сн.Йордан Христов

С 25% са намалели птиците от земеделските земи за последните 17 години. Това показват резултатите от мониторинг на широкоразпространените видове птици (МОВП) проведен за седемнайсета поредна година и организиран от Българско дружество за защита на птиците като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

индекс птици земеделски земи 2021

В резултат на мониторинга е оценено състоянието на 79 вида птици, като 19% от тях намаляват, а 28% нарастват. Със стабилно състояние са 18% от оценените видове, а останалите 35% са с неопределено тенденция. Сред най-силно намаляващите видове са дебелоклюната чучулига (-84%), обикновено конопарче (-73%), пъдпъдъкът (-66%) и др. Сред нарастващите популации са тези на голямото белогушо коприварче, еловия певец, гугутката и полското врабче. Със стабилно състояние е домашното врабче, свраката и сойката.

категории тенденции 2021

През 2021 г. се наблюдава най-високият среден брой видове в площадките за мониторинг: 28 вида в един кв. км. Същевременно при настоящата оценка броят на намаляващите видове е по-голям от предходната през 2020 г., а броят на тези със стабилно състояние е по-малък.

Сред основните причини за спада в популациите на птиците е разораването на пасища и ливади, премахване на синори и ползването на пестициди.

Резултатите се базират на регулярен мониторинг в над 220 пробни площадки в цялата страна, които се посещават два пъти годишно от доброволци в инициативата. В анализите участват само места, на които са броени птиците през поне 3 години за периода 2005–2021 г. За изготвянето на настоящата оценка са изминати пеша над 3 000 км, равняващи се на разстоянието от София до Рим и обратно.

сравнение тенденции 2021

МОВП прилага научен подход и методология, но разчита на помощта на широк кръг от доброволци. Периодичното преброяване на птиците е много важно за отчитане на промените в състоянието на видовете и средата, която те обитават.

Резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) служат за оценяване успеха на Програмата за развитие на селските райони и са част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Дейността се провежда в цяла Европа, а в България началото ѝ е положено през 2004 г. на територията на цялата страна.

БДЗП изказва сърдечни благодарности на стотиците доброволци, отделили от ценното си време, за да допринесат за оценяване състоянието на птиците около нас! Ако желаете да се включите, може да заявите вашия интерес на bspb.org/monitoring.

Мониторингът се провежда в рамките на проект "Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие". Проектът е с продължителност 3 години: 2020–2022 и е финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Пълният текст на доклада може да изтеглите от тук.

Видео представяне на доклада, може да видите тук:

Състояние на широкоразпространените видове птици в България, 2021, излъчване през Zoom, 28.10.2021 - YouTube

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook